調光

 1. X-PAR COB 150 4in1

  • AC100V
 2. X-PAR WASH 4in1

  • AC100V
 3. X-LINER 1000 4in1

  • DMX
 4. X-WASH HP+ 4in1

  • DMX
 5. X-CITY WASH Ⅱ

  • AC100V
 6. X-RIBBON 4in1

  • DC24V
 7. X-STAR CHANNEL 3S-Uw RGB

  • DC12V
 8. X-NEON SLIM MINI

  • DC24V
 9. X-NEON

  • DC24V
 10. X-STAR CHANNEL 3S-GL

  • DC12V